Vítejte v éře GDPR...

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) vstoupilo v platnost 25. května 2018

Nebojte se – máme pro vás jednoduché řešení

eDPO - Průvodce GDPR od A do Z

Chci se dozvědět více... GDPR dotazník online Vyzkoušet aplikaci eDPO Pro implementátory Licenční politika (ceník) Video návody
eDPO - Data Protection Officer

eDPO

SW nástroj pro zavedení a provoz GDPR

Umožňuje začít využívat aplikaci v jakémkoli stavu implementace GDPR – s GDPR začínáte, probíhá realizace, jste na GDPR připraveni.

Hromadná implementace pro více organizací najednou.

eDPO - Data Protection Officer

eDPO

SW nástroj pro zavedení a
provoz GDPR

Efektivní řešení pro organizace, holdingy, implementátory GDPR, pověřence, nemocnice, školy, krajské úřady, magistráty, OÚ a jejich příspěvkové organizace.

Data o GDPR on-line, na jednom místě.

Připravené agendy, procesy a zpracování osobních údajů pro školství, zdravotnictví, průmysl, státní správu atd.

eDPO Single

eDPO Multi

Číselníky a dotazníky GDPR – pomoc při mapování náležitostí GDPR
Praktický průvodce implementací GDPR
Vstupní analýza shody GDPR
Analýza zabezpečení osobních údajů
Šablony standardních agend (personální, škola, marketing, obec)
Správa šablon souhlasů
Možnost evidence smluv u zpracovatelů
Rozdílová analýza – porovnání aktuálního stavu s žádaným stavem
Analýza rizik
Evidence a posouzení zjištění
Evidence a řízení nápravných opatření
Efektivní mapování procesů, zpracování osobních údajů
Zpracování a export statistik
Import již zpracovaných analýz GDPR do aplikace
Přijímání a realizace žádostí na uspokojování práv subjektů údajů
Tisk a export dokumentace – záznamy o zpracování
Export metodických pokynů pro zaměstnance po implementaci GDPR
Evidence a nahlašování bezpečnostních incidentů
Evidence a realizace konzultací s ÚOOÚ
Přehled o aktuálním stavu a provozu GDPR
Posouzení vlivu na ochranu údajů
Neomezený počet uživatelů v rámci organizace
Cloudové řešení bez nutnosti instalace
Sdílení dat všech organizací v rámci multilicence
Možnost sdílet a řídit opatření/úkoly ve všech organizacích v rámci multilicence
Přehled o stavu GDPR za všechny organizace v rámci multilicence/pověřence
Hromadné změny pro více organizací při změně legislativy
Reporty a exporty dat za všechny organizace v rámci multilicence
Hromadné metodické pokyny pro více organizací
Jedno řešení pokryje jak zřizovatele, tak příspěvkové organizace
Jeden DPO spravuje více organizací
eDPO Všechny informace GDPR online na jednom místě

eDPO Všechny informace GDPR online na jednom místě

 • Co zpracovávám a ukládám
 • Jak osobní data zpracovávám
 • Proč konkrétní osobní údaje zpracovávám
 • Kde údaje ukládám
 • Kdy a jak dlouho
 • Kdo má k OÚ přístup
 • S kým, jedná se o tzv. třetí stranu z pohledu GDPR (např.
  dodavatel, který není zpracovatelem ale má přístup k
  osobním údajům)
 • Od koho data přijímám, zda od subjektu nebo třetí strany
 • Aktuální informace ke GDPR (Judikáty, WP29, praxe…)
 • Stav realizace nápravných opatření
 • Aktuální míra rizika porušení ochrany OÚ

eDPO

Řeší tyto
činnosti

eDPO Řeší tyto činnosti
 • Podpora pro zodpovědný přístup k riziku porušení ochrany osobních údajů ve vztahu ke GDPR
 • Organizační transformace k zajištění GDPR – začlenění procesů pro zajištění GDPR
 • Podpora práce Pověřence (DPO)
 • Řešení hlášení a incidentů

eDPO řeší

eDPO řeší
 • Podpora pro konkrétní plnění GDPR
 • Článek 5-11 GDPR – Nastavení interních zásad k zajištění GDPR při zpracování osobních dat
 • Články 12-22 GDPR – Zohlednění práva fyzických osob na ochranu osobních údajů – Informace, Přístup, Oprava, Výmaz, Omezení zpracování, Oznamovací povinnost ve vztahu k subjektu údajů, Přenositelnost, Právo vznést námitku
 • Článek 24-25 GDPR – Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Článek 30 GDPR – Záznamy o činnostech zpracování – zobrazení konsolidovaných logů
 • Článek 32 GDPR – Zabezpečení zpracování
 • Články 33-34 GDPR – Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů
 • Článek 35-36 GDPR – Posuzování dopadu každého zpracování osobních údajů
 • Článek 37-39 GDPR – Práce Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • Odkazy na dokumenty interních směrnic přímo z aplikace
 • Napojení/informace na konkrétní činnosti zpracování OÚ mých zpracovatelů

Funkce aplikace
eDPO

 • Evidence uložení OÚ ve zpracováních
 • Evidence agend (úložišť dat)
 • Evidence procesů
 • Evidence zpracování a shody zpracování s GDPR a rizika porušení GDPR
 • Evidence typů osobních údajů v rámci zpracování včetně citlivosti OÚ
 • Záznamy o činnostech zpracování
eDPO Řeší tyto činnosti
Funkce eDPO analýza

Funkce aplikace
eDPO

 • Analytické nástroje eDPO
 • Analýza rizik a shody zpracování s GDPR
 • Analýza oprávněnosti a nezbytnosti – legitimní důvod pro zpracování
 • Reporting
 • Dashboard – přehledné statistické údaje GDPR na jednom místě (procentuální plnění nápravných opatření, nesplněné/splněné realizační tasky, apod.)
 • Export do XLS

Funkce aplikace
eDPO

eDPO Řeší tyto činnosti
 • Náležitosti zpracování
 • Číselník zohledňující požadované náležitosti zpracování
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

 • Komunikace se subjektem OÚ
 • Příjem žádostí a stížností
 • Evidence způsobu řešení, odpovědí
 • Komunikace s ÚOOÚ
 • Řešení incidentů a událostí – vyhodnocení konfliktu a dopadu na OÚ
 • Evidence konzultací s ÚOOÚ

 • Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Řešení realizace opatření a posouzení účinnosti
 • Různé
 • Automatický scan aplikací (načtení OÚ přímo z jednotlivých modulů aplikací u Zákazníka)
 • Šablony procesů a zpracování (využití již evidovaných dat aplikací nebo procesů)
 • Informační servis (aktuální data z oblasti GDPR na jednom místě – judikatura, WP29)
 • Datová základna pro rozhodování o implementaci informačních systémů
 • Datová základna pro průběžné zlepšování ochrany OÚ
 • Podpora práce Pověřence
 • Řešení událostí
  Průvodce procesem řešení nápravných opatření (task manager)
  Proces hlášení bezpečnostních incidentů
 • Podpora procesního zpracování OÚ
 • Přístup k nejnovějším relevantním informacím GDPR
 • Využití eDPO v jakékoliv fázi implementace GDPR
 • Možnost strojového naplnění struktur eDPO vašimi stávajícími daty

Využití eDPO

pro podporu GDPR

Využití eDPO pro podporu GDPR
Cloudové řešení

Cloudové řešení

 • Správa GDPR pro více organizací v rámci jednoho pověřence
 • Garance splnění základních a funkčních bezpečnostních standardů
 • Poskytovatel nemá přístup k datům – šifrování
 • Technický a informační support v rámci licence
 • Možnost školení a implementace eDPO v organizaci
 • Všechny GDPR informace v elektronické podobě v organizaci na jednom místě
 • Jednoduchost a intuitivnost
 • Dostupnost dat pro všechny zodpovědné osoby
 • Přístup od procesů - Podpora interního auditu
 • Řešení pro automatizované i neautomatizované evidence
 • Nepřímá vazba na aplikace – UI Scanner
 • Žádné skryté implementační náklady a vícepráce
 • Číselníky GDPR součástí aplikace
 • Rozvoj na základě zkušeností s používáním
 • Sledování novelizací zákonů a nařízení
 • Využití vodítek WP29
Cloudové řešení

PROČ eDPO

Roadmapa

Roadmapa
 • Zapracování informačního letáku (informace o tom, jaké OÚ jsou evidovány v rámci procesu)
 • Implementace workflow pro zjištění neshod, definice opatření a vyhodnocení účinnosti opatření
 • Omezení seznamu náležitostí podle titulu zpracování - implementace šablon typů zpracování
 • Zavést evidenci vlastníka procesu (možnost určit zodpovědnou osobu za realizaci opatření)
 • Zapracování algoritmů pro vyhodnocení shod a rizik
 • Zavedení číselníku omezení zpracování OÚ
 • Zavedení funkce pro možnost využití již evidovaných dat (kopírování procesů)
 • Umožnit hierarchii zpracovatelů u zpracování
 • Zavedení analýzy nelegitimních OÚ
 • Zavedení evidence sekundárních OÚ
 • Zavedení číselníku účelů zpracování
 • Vytvoření sestavy a exportu záznamů o činnostech zpracování
 • Zavedení evidence rolí u zpracování (informace o tom, kdo může dělat jaké zpracování)
 • Zavedení evidence zdrojů dat
 • Zavedení evidence aktuálních informací a klíčových dokumentů
 • Implementace dashboardu
 • Implementace wizardu pro využití již evidovaných údajů (aplikace, procesy)
 • Scanování formulářů aplikací zákazníka, rozpoznání evidovaných OÚ
Logo DataLite, spol. s r.o.

DataLite, spol. s r.o.

www.datalite.cz
edpo@datalite.cz